Contact Us

  • Welfare Contacts Details
  • Welfare

Director Naval Welfare
Naval Headquarters
Colombo
Sri Lanka
Telephone : +94113818221

+94112210000/0772530934
e-mail : dnw@navy.lk

 

අධ්‍යක්‍ෂ නාවික සුභසාධක
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ
දු.ක : +94113818221/+94718017568

+94112210000/0772530934

 

பணிப்பாளர் கடற்படை நலனோம்பு
கடற்படைத் தலைமயைகம்
கொழும்பு
தொ.பே : +94113818221/+94718017568

+94112210000/0772530934